تحصیلات دانشگاهی: دکترای الهیات و معارف اسلامی (Ph.D)
تحصیلات حوزوی: مدرس موفق سطوح عالی دروس حوزه علمیه قم

دریافت لوح تقدیر رتبه دوم جشنواره پژوهشگران جوان مراکز تخصصی حوزه علمیه قم در سال 1388 خورشیدی.
مؤلف کتب کمک درسی حوزه علمیه و مقالات علمی پژوهشی
مؤسس و مدیر حوزه علمیه بین المللی مجازی (فارسی، عربی و انگلیسی)،
اتمام دوره ده ساله سطح یک و دو حوزه علمیه در کمتر از شش سال

وضعیت تأهل: مجرد(بدون سابقه ازدواج)

full Professor of the Qom Seminary,

Founder and director and Member of the academic staff of the of the International Seminary virtual  (Seminary the three tabs Persian, Arabic and English),

Earn a grade in the Qom Seminary to get legal permission from the seminary to completion of the course of the six-year-old Seminary in four years,

Earn a good grade in the field of higher levels to get the authorization from the seminary to completion of four years of seminary in two years,

The author of the Guidebook for the lessons the Qom Seminary,

Second place in the competition of Young Researchers of Qom Seminary in 2009,


Marital Status: Never married